ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪ ਬੇਰੰਗ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਗੌਂਸਪੁਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਟੀਆਂ ‘ਚ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵਾਧੂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ।